UCL Club of Beijing

Executive Committee

  • Emma Hallett (Senior Alumni Relations Manager (International))
  • Dou Jia (UCL Alumni Jiangsu & Zhejiang)
  • Gary Huang (UCL Alumni Shenzhen)
  • Zakaria Mirza (UCL Alumni Chongqing & Sichuan)
  • Zou Haolin (UCL Alumni Guangzhou)
  • Li Mingyuan (UCL Alumni Beijing)
  • Katie Zhang (UCL Alumni Beijing)
  • Yang Wei (UCL Club of Beijing executive secretary)